Cine plăteşte şi cât costă Ecotaxa pentru pungile şi sacoşele de plastic pentru cumpărături?

Extras din Ordinul Nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu ce stabilește modul de calcul al ecotaxei prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul XI

Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la Art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Articolul 59

Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează:

 1. operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;
 2. operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.

Articolul 60

 1. Sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale şi combustibili fosili.
 2. Sunt considerate ca fiind obţinute din resurse neregenerabile următoarele materiale:
  • polietilenă de joasă densitate (LDPE);
  • polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
  • polietilenă de medie densitate (MDPE);
  • polietilenă liniară (LLDPE);
  • polistiren (PS);
  • policlorură de vinil (PVC);
  • polipropilenă (PP);
  • materiale compozite fabricate din hârtie şi polietilenă şi/sau polipropilenă;
  • materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.
 3. Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.

Articolul 61

 1. Nu sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături confecţionate din materiale obţinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale şi animale.
 2. Substanţele/Aditivii folosite/folosiţi pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, substanţele folosite pentru personalizare/colorare nu se includ în procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obţinute materialele din care sunt fabricate pungile şi sacoşele pentru cumpărături, dacă ponderea lor nu depăşeşte cumulativ pentru fiecare substanţă/aditiv 1% din greutatea pungii sau a sacoşei – produs finit şi în total 5% din greutatea pungii sau a sacoşei – produs finit.

Articolul 62

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării sunt obligaţi pentru fiecare lot:

 1. să deţină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziţia materiei prime/materialului din care sunt confecţionate pungile/sacoşele, în original sau copie legalizată;
 2. să deţină situaţii lunare, pe tip de material, privind cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;c)la efectuarea inspecţiei fiscale, să facă dovada tipului/compoziţiei materialului utilizat la fabricarea pungilor şi sacoşelor introduse pe piaţa naţională.

Articolul 63

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi:a)să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;b)să declare şi să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.

Articolul 64

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi să înscrie elementele de identificare şi caracterizare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să evidenţieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.

Articolul 65

În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 2, 12 şi 17 din anexă.

În ANEXA la metodologie denumită „Semnificaţia termenilor specifici” se menţionează la punctul 12:

Introducere pe piaţa naţională este furnizarea pentru prima dată spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe piaţa naţională, în cursul unei activităţi comerciale desfăşurate cu titlu profesional, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.

În cazul produselor fabricate şi vândute de operatorul economic înregistrat în România sub propriul nume sau propria marcă comercială ori ale cărui produse sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume ori sub propria marcă comercială, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă prima distribuire a produsului pe piaţa naţională.

În cazul produselor dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene introduse pe piaţa naţională de operatorul economic înregistrat în România, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă momentul importului/achiziţiei.